bel ons meteen

Advocatenkantoor Velthoven

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1
Advocatenkantoor Velthoven, gevestigd te Tiel, stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat uit te oefenen, in de meest ruime zin.

1.2
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Advocatenkantoor Velthoven.

1.3
Deze algemene voorwaarden gelden onherroepelijk mede ten behoeve van werknemers van Advocatenkantoor Velthoven, door Advocatenkantoor Velthoven ingeschakelde derden en personen voor wiens handelen of nalaten Advocatenkantoor Velthoven aansprakelijk kan zijn.

1.4
Deze algemene voorwaarden gelden voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Opdracht
2.1
Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door Advocatenkantoor Velthoven. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Advocatenkantoor Velthoven slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

2.2
De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Velthoven tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3.  Beëindiging opdracht en opschorting werkzaamheden

De opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen. Advocatenkantoor Velthoven kan de opdracht beëindigen als de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen tegenover Advocatenkantoor Velthoven, vanwege conflicterende belangen of als de voortzetting van de werkzaamheden niet langer in redelijkheid van hem kan worden gevergd. Als de opdrachtgever tekort schiet in zijn verplichtingen tegenover Advocatenkantoor Velthoven, kan Advocatenkantoor Velthoven, onverminderd zijn beëindigingsbevoegdheid, zijn werkzaamheden opschorten.

4. Tarief en betaling
4.1
De vergoeding voor de werkzaamheden van Advocatenkantoor Velthoven wordt in beginsel berekend op basis van bestede tijd maal de door Advocatenkantoor Velthoven gehanteerde uurtarieven of tegen een vast tarief per verleende dienst. De gehanteerde (uur)tarieven zijn exclusief BTW en verschotten en kunnen periodiek worden verhoogd.

4.2
Verschotten, zoals griffierechten en kosten van ingeschakelde derden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3
Advocatenkantoor Velthoven declareert in beginsel maandelijks of zoveel eerder als de opdracht ten einde is gekomen of wanneer de omvang van de werkzaamheden dermate groot is dat tussentijdse declaratie gewenst is, zulks ter beoordeling van Advocatenkantoor Velthoven. Advocatenkantoor Velthoven hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn overeen is gekomen.

4.4
Reclames met betrekking tot declaraties van Advocatenkantoor Velthoven moeten schriftelijk en op straffe van verval binnen veertien dagen na factuurdatum plaats vinden.

4.5
De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van de declaraties van Advocatenkantoor Velthoven op de schorten of de declaraties te betalen door middel van verrekening.

4.6
De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling van de declaraties van Advocatenkantoor Velthoven de wettelijke rente alsmede de redelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Advocatenkantoor Velthoven om veroordeling in de gerechtelijke kosten te vorderen.

4.7
Advocatenkantoor Velthoven is te allen tijde bevoegd om van de opdrachtgever te verlangen dat hij zekerheid verschaft voor de betaling van de declaraties in de vorm van een waarborgsom/voorschot. Een waarborgsom/voorschot wordt eerst bij het einde van de opdracht verrekend met openstaande declaraties. Een eventueel restant van een waarborgsom/voorschot wordt dan aan de opdrachtgever gerestitueerd.

5. Beperking aansprakelijkheid
5.1
Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Velthoven is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Velthoven, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering geldende eigen risico. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie van de polis en een dekkingsverklaring toegestuurd. Als om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de verzekering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid beperkt tot drie (3) maal de door Advocatenkantoor Velthoven in het kalenderjaar van het schade brengend voorval voor de desbetreffende opdracht gedeclareerde en door de opdrachtgever betaalde vergoeding (exclusief verschotten en exclusief BTW), met een maximum van € 50.000,-.

5.2
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Velthoven voor een tekortkoming van een door hem ingeschakelde derde beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak op de derde had kunnen ontvangen, rekening houdend met een aansprakelijkheidsbeperking van de derde.

5.3
Het recht op schadevergoeding vervalt één jaar nadat de opdrachtgever bekend werd of behoorde te zijn met de schade en de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Velthoven.

6. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Advocatenkantoor Velthoven is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden.

7. Toepasselijk recht en forumkeuze
7.1
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Velthoven, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

7.2
Alle geschillen die verband houden met de overeenkomsten tussen opdrachtgever en Advocatenkantoor Velthoven, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Advocatenkantoor Velthoven is gevestigd. Advocatenkantoor Velthoven heeft overigens het recht om ook de bevoegde rechter van de woonplaats en/of plaats van vestiging van de opdrachtgever te adiëren.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van 18 september 2018.

Delen op